mainCategories

lưu hóa báo chí
cao su trộn nhà máy
cao su kneaders
cao su Calenders
14.000,00 US$ - 15.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
14.500,00 US$ - 15.300,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
7.000,00 US$ - 8.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
39.000,00 US$ - 40.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
19.000,00 US$ - 20.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
19.400,00 US$ - 20.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
19.000,00 US$ - 20.000,00 US$
Min. Order: 1 Bộ
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.